سه راه دریچه بازدید ۴۵ درجه

ویژگی های محصول

سه راه دریچه بازدید ۴۵ درجه

سه راه دریچه بازدید 45 درجه لوله گستر گلپایگان

در لوله های عمودی فاضلاب، به منظور آزمایش آب بندی و رفع گرفتگی استفاده می شود.
دریچه بازدید افقی در انتهای لوله های فرعی افقی فاضلاب نصب می شوند تا برای تمیز کردن و رفع گرفتگی مجرای داخلی لوله های فاضلاب به کار روند..

 

استانداردها

اروپا EN 1329, ایرانINSO 9119-1

 

دریافت کاتالوگ

 

قطر

ضخامت

تعداد در جعبه